XAU USD Giá Vàng

Chi tiết đầy đủ của Hợp đồng

XAU USD là một hợp đồng vĩnh viễn, không bao giờ hết hạn. Mỗi hợp đồng có giá trị bằng số lượng USD đã mua/bán.

Vốn tài trợ được trả và nhận sau mỗi 8 giờ. Xem thêm thông tin chi tiết của hợp đồng dưới đây.

Đặc điểmChế độ trả phíChế độ chênh lệch
Ký hiệuXAU USDXAU USD
Thời hạnVĩnh viễn (không hết hạn) Vĩnh viễn (không hết hạn)
Phí giao dịch~0.0097%0%
Ký quỹ ban đầu0.2% + Phí Nhập + Phí Xuất0.2%
Ký quỹ duy trì0.1% + Phí Xuất0.1%
Đòn bẩy tối đa500X500X
Khoảng thời gian tài trợMỗi 8 giờMỗi 8 giờ
Khoảng tài trợ kế tiếp
NaN
NaN
Tỷ lệ tài trợ mua kế tiếp*
Tỷ lệ tài trợ bán kế tiếp*
Trích tệUSDUSD
Giá trị hợp đồng tối đa10000000 USD10000000 USD

* Giá trị tài trợ dương có nghĩa là nahf giao dịch nhận tiền. Giá trị tài trợ âm có nghĩa là nhà giao dịch trả tiền.